Utbetaling

21. June 2012

Prosjekter som har fått tilsagn fra Cultiva må sende skriftlig anmodning om å få utbetalt midler.

Skjema for utbetalingsanmodning for investeringer under kr 100 000 finner du her

Skjema for utbetalingsanmodning for investeringer over kr 100 000 finner du her

Kontrakt må være underskrevet av begge parter før utbetaling kan finne sted.

Utbetalingene skal følge kostnadsstrømmen i prosjektet.
Inntil 50 % av tilsagnsbeløpet kan utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert og avtalen er undertegnet av mottaker.
Resten utbetales avhengig av prosjektforløp.
Minimum 20 % av tilsagnsbeløpet skal gjenstå til sluttrapporteringen.

Ved sluttutbetaling vedlegges skriftlig sluttrapport, prosjektregnskap og revisorbekreftelse i henhold til avtale. Dersom det i tilsagnet er satt spesielle forhold/avgrensninger må det dokumenteres at disse er oppfylt.

Forslag til innhold i sluttrapport: prosjektbeskrivelse, organisering, mål og effekter, økonomi, “hva har vi lært” og “veien videre”.
Prosjektregnskap skal settes opp slik at det samsvarer med det kostnadsoverslag og de planer som ligger i kontrakten med Cultiva.

Se ellers kontrakt for vilkår for utbetaling.