Styret

23. November 2017

Styret i Cultiva består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Rådsforsamlingen velger styret. Ett av medlemmene oppnevnes blant kulturstyrets medlemmer. Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Styret består av:

Ansgar Gabrelsen, leder
Torbjørn Urfjell
Sissel Leire
Kristin Wallevik
Jørgen Kristiansen
Mette Gundersen, 1. vara
Cecilie Nissen, 2. vara