Strategi 2011-2022

15. June 2017

Cultiva vedtok ny strategi fra våren 2011.

Følgende satsingsområder er utpekt:

Hovedsatsing: Barn og unge
Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene.
Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen kunst, kultur og kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens attraktivitet.

Delsatsing 1: Talentutvikling
Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.
Cultiva Ekspress er Cultivas talentutviklingsprogram for kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress har egen hjemmeside og administrasjon. Se http://cultivaekspress.no/

Delsatsing 2: Kompetanseutvikling
Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Nye muligheter
Det skal i tillegg til punktene ovenfor være åpning for nye muligheter som dukker opp og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i.

Hele strategidokumentet finner du her.

Stiftelsen vil årlig utarbeide en handlingsprogram hvor tiltak blir prioritert. Årlige handlingsprogrammer er tilgjengelige her. I tillegg utarbeider stiftelsen årlig en kapitalforvaltningsstrategi. Siste utgave av denne finner du her