Prosjekter 2016

7. March 2017

 

BARN OG UNGE

Barnas Kulturhus (arb. tittel)

Cultiva vil etablere et barnas kulturhus i sentrum av Kristiansand. Fase 1 i prosjektet skal utrede lokalisering, modeller for eierskap og drift og konsepter for innhold i huset. Det er engasjert prosjektleder i en deltidsstilling.

Kilden Dialog

4-årig samarbeid for videreutvikling av Kilden Dialog. Årlige bevilgninger til dialogprosjekter som involverer barn og unge. Prosjektet har fått siste bevilgning i 2016 til aktiviteter i 2017.

Barn i Byen Kristiansand

Kulturmagasinet og kulturkalenderen «Barn i Byen» ble i 2015 etablert i Kristiansand med egen redaksjon. I 2016 er det utgitt 4 papirutgaver i tillegg nettsidene. Cultiva vil videreføre samarbeidet så lenge dette er i samsvar med stiftelsens strategi.

Cultiva Ekspress Junior

Egen satsing på kunst- og kulturprosjekter av, for og med barn og unge.

  • Slow Bridge
  • Pilotprosjekt for opprettelse av den første “YouthBank” i Kristiansand
  • 5 årlig skulpturprosjekt “Barnas skulptursti” (RUTPLUKS)
  • Skapende Barn (tidlig innsats for utsatte barn i barnehagene)
  • Pilotprosjekt for oppstart av My Machine i Kristiansand

Ordningene administreres av Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.

Vitensenter Sørlandet, avdeling Kristiansand

Vitensenter i Arendal ønsker å åpne egen avdeling i Kristiansand. Cultiva har bevilget oppstartsmidler i en 3-års periode, og prosjektet er innarbeidet i Kristiansand Kommunes langtidsplan.

SAND Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge

3-årig prosjekt for å videreutvikle den tidligere biennalen ASSITEJ-festivalen til en årlig festival i Kristiansand. Prosjektet har fått siste bevilgning i 2016 til aktiviteter i 2017.

Posebyen Kulturskole

Blå Kors i Kristiansand har i samarbeid med Kristiansand Kulturskole startet et 3-årig prosjekt for å inkludere barn i utsatte familier i kulturskoletilbudet.

SKMU: Barnas kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum ønsker å etablere et 3-årig utviklingsprosjekt for å gjøre Barnas kunstmuseum til et unikt tilbud i landet, og fylle museet med aktiviteter med kunstformidling, kunstproduksjon og kunstnerisk medskapning for barn i alderen 0-10 år. Det er bevilget midler til et forprosjekt.

Norway Summer Games

Stiftelsen Sportikus og Idrettsrådet ønsker å starte en idrettsfestival for barn og unge i Kristiansand. Det er bevilget midler til et forprosjekt.

Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Stiftelsen Punktfestivalen har tatt initiativ til en to dagers festival rettet mot skolebarn. Det er bevilget midler til et forprosjekt.

Matkultursenter i Kristiansand

Det er opprettet dialog med Stiftelsen Geitmyra Matkultursenter om mulighetene for å etablere et matkultursenter i Kristiansand. Det er foreslått bevilget midler for at Geitmyra utarbeider en mulighetsstudie og konseptskisse for en slik etablering.

Sørnorsk FilmMobil

3-årig prosjekt for å gi barn en bedre forståelse av hvordan en film blir til og hvordan film påvirker oss, samt øke interessen for film og tolkning av film.

Teater Pergola

Stedsrelatert teaterprosjekt i Søm gruver tilpasset barnehager.

Kristiansand Sommerteater

Pilotprosjekt for hvordan studenter fra Universitetet i Agder kan utvikle og tilby teaterproduksjoner for barn i sommerferien.

 

TALENTUTVIKLING

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.

Cultiva Ekspress Kunst og Idrett

Talentutviklingsordning for unge talenter fra Kristiansand.

UngdomsKilden

4-årig samarbeid for å etablere en talentutviklingsordning for scenekunst ved Kilden Teater- og Konserthus.

Storbyprosjekt Ungdommens Kulturmønstring

3-årig prosjekt som for å øke rekrutteringen til UKM i storbyene.

1B1 Group

3-årig prosjekt med strykeorkester for unge talenter. Universitetet i Agder er lokal partner, og ungdom fra regionen skal få et kunstnerisk løft ved deltakelse i workshops og masterclasses . Prosjektet finansieres i samarbeid med Talent Norge, Sparebankstiftelsen SR Bank og Kavlifondet.

Filmlab

3-årig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen. Prosjektet finansieres i samarbeid med Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen Nord-Norge og Nordisk FilmFonden.

Qunst 25

Utvikling og gjennomføring av temporær kunstutstilling i forbindelse jubileumsfesten Q25

Skolekorpsene i Kristiansand

Utredning om skolekorpsene i Kristiansand, og hvilke tiltak som er nødvendige for å øke kvaliteten på skolekorpsene. Utredningen er finansiert i samarbeid med Kristiansand kommune.

 

KOMPETANSEUTVIKLING

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst- og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Kilden Dialog

Utvikling og spredning av hvordan organisasjoner og institusjoner kan arbeide med dialogprosjekter. Prosjektet har fått siste bevilgning i 2016 til aktiviteter i 2017.

Senter for scenekunst – Scenekunst Sør

3-årlig samarbeidsprosjekt for etablering av et kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand. Prosjektet er også innarbeidet i Kristiansand Kommunes langtidsplan, og det er forventninger til at både Aust-Agder Fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune skal gjøre tilsvarende.

Produsentutdanning UIA

Cultiva har bevilget midler til oppstart av en master i sceneprodusent. Oppstart av studiet er forsinket.

Egenregi – seminarserie

Avsetning av midler for å kunne avholde møter og litt større seminarer om ulike fagfelt innenfor strategien.