Styremøte 11. desember 2017

6. December 2017
Innkalling og sakspapirer

Dato:    11. desember 2017
Tid:       Kl. 10.00-14.00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

43/17    Godkjenning av protokoll fra møter 18. september og e-postmøte 3. oktober 2017
44/17    Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer i 2018 og administrativt budsjett
45/17    Status kapitalforvaltning
46/17    Referatsaker:
46.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen
46.2/17 Status prosjektinvesteringer
46.3/17 Mottatte henvendelser
46.4/17 Status Barnas kulturhus
47/17     Ikke prioriterte prosjekter
48/17    Møteplan vår 2018
49/17    Eventuelt