Rådsforsamling 3. desember 2015

2. December 2015
Innkalling og sakspapirer til møte i rådsforsamlingen i Cultiva 3. desember 2015 kl. 10:00.

Dato:    3. desember 2015
Tid:       Kl. 10:00
Sted:     Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Forslag til saksliste:

9/15     Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder

10/15   Orienteringssaker:
10.1/15 Protokoll fra møter 28.04.15 og 13.11.15
10.2/15 Diverse orienteringer fra Cultiva

11/15    Valg av styremedlemmer

12/15    Eventuelt

Med vennlig hilsen

Harald Furre
Leder av rådsforsamlingen