Cultiva Fakta

27. February 2014
Siden 2003 har Cultiva delt ut ca. 500 millioner kroner til utdanningsprogrammer, kompetansesentre, festivaler, kulturprosjekter, venturefond, talentstipend og Stiftelsen for store kulturanlegg. Her er tall og fakta for Stiftelsen Cultiva.

Cultiva – Kristiansand kommunes Energiverkstiftelse

 • Opprettet desember 2000 av Kristiansand kommune og tilført stiftelseskapitalen i desember 2002.
 • Stiftelseskapitalen pr. desember 2011 var på 1,4 milliarder kroner.  
 • Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand.
 • Virkemidlene er å gi prosjektstøtte til organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand, samt til etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner.
 • Det er kun avkastningen på kapitalen som kan brukes til bevilgninger. Deler av avkastningen skal legges til kapitalen slik at realverdien opprettholdes.
 • Frem til og med 2010 er avkastningen på kapitalen 514 millioner kroner.
 • Stiftelsen har bevilget ca. 170 millioner til prosjekter og brukt ca. 44 millioner til administrasjon og drift.
 • I etableringsfasen har stiftelsen hatt fokus på bygging av infrastruktur: lokale utdanningstilbud, kompetansesentre for kreative næringer, strategisk viktige festivaler og arrangementer, etablering av presåkorn-, såkorn, og venturefond, finansiering av kulturanlegg og talentutviklingsstipend for unge.
 • Av stiftelsens bevilgninger er ca. 40 millioner kroner investert i utviklingen av festivaler og arrangementer, slik som Quartfestivalen, Punktfestivalen og Opera Island.
 • Ca. 20 millioner er bevilget til etablering av kompetansesentre for kulturnæringer og utvikling av kunst- og kulturmiljøer, som Sørnorsk filmsenter, Agder Kunstnersenter og SØRF. 
 • Ca. 30 millioner kroner har gått til utvikling og etablering av utdanningstilbud, kunnskaps- og kompetansemiljøer, slik som Universitetet i Agder, Fagskolen Noroff og Sørlandets Kunnskapspark.
 • I mai 2010 ble 350 millioner kroner overført til opprettelsen av «Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand». Hoveddelen av dette beløpet er siden bevilget til byggingen av Kilden teater og konserthus i Kristiansand.
 • Ny strategi vedtatt våren 2011 har hovedfokus på tiltak og prosjekter rettet mot barn og unges levekår og kreative utvikling, og Kristiansands attraktivitet for barnefamilier.
 • I løpet av høsten 2011 har situasjonen i finansmarkedet ført til negativ realavkastning på forvaltningskapitalen og stiftelsen har fra 2012 innført bevilgningsstopp.
 • Fra 2012 vil Cultiva i en periode konsentrere seg om kapitalforvaltning for å bygge bufferkapital. Dette vil på sikt gi en betydelig høyere årlig avkastning enn tidligere.   
hamlet essays