Arbeidsform

20. October 2014

Stiftelsen vil bruke hovedtyngden av sine midler på barn og unge. Virksomheten på dette feltet vil i liten grad baseres på søknadsbehandling. Cultiva vil som selvstendig aktør definere de prosesser, prosjekter og tiltak som skal støttes.

For den brede talentutviklingen vil stiftelsen invitere til søknader etter nærmere kriterier. Det er et mål å videreføre en enkel og ubyråkratisk søknadsprosess.

Gjennom dialog med relevante aktører vil Cultiva identifisere de kompetanseutviklingsprosjekter som stiftelsen skal gå inn i.

For å realisere strategien vil Cultiva invitere til et bredt anlagt partnerskap for de som ønsker å ta del i Cultivas visjon. Det skal søkes samarbeid med kommune, fylke og stat, profesjonelle og frivillige aktører, næringsliv, kunst-, kultur- og kunnskapsorganisasjoner.

I tillegg til å bygge videre på den underskogen av kunstnere, kunstmiljøer og kulturorganisasjoner som allerede finnes i Kristiansand, vil Cultiva legge til rette for å bruke disse ressursene på felt som vanligvis ikke bruker kunst og kultur som virkemiddel, f.eks. rusomsorg og psykiatri.

Følgende punkter skal være retningsgivende for Cultivas prioriteringer:

Signalprosjekter: prosjekter og tiltak som initieres skal være nyskapende,

Utløsende effekt: stiftelsens bidrag skal gjøre en forskjell og gjerne bidra til å utløse andre midler, spesielt nasjonale midler.

Bærekraftig: prosjekter og tiltak må på lengre sikt være levedyktige uten Cultivas medvirkning. Cultiva skal være en igangsetter, og ikke gi løpende driftsstøtte.

Utfyllende rolle: Cultiva skal være en tilleggsressurs som gjør at Kristiansand kan ta en posisjon som andre byer ikke har samme anledning til. I dette ligger også at Cultiva ikke skal overta ansvaret for bl.a. kultur og levekår som andre aktører har ansvar for.

Nytte/kostnad: prosjekter og tiltak som har den antatt største effekt på Cultivas formål sett i forhold til kostnadene prioriteres.

For alle typer virksomhet som stiftelsen støtter, gjelder vedtektenes krav til høy kvalitet. Cultiva vil aktivt knytte til seg tematisk ekspertise for å vurdere kvaliteten i prosjektene.

Stiftelsen vil årlig utarbeide en handlingsplan hvor tiltak blir prioritert.